top
logo
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
top
Administrative
Technical
Financial Matters
Internal Audit
RTI Matters
Government Circulars
Government Circulars

ªÀiÁ£Àå ¸ÀĦæA PÉÆÃnð£À wæð£ÀAvÉ (wæð£À ¢£ÁAPÀ: 09.02.2017, 2011 gÀ ¹«¯ï C¦Ã®Ä ¸ÀASÉå 2368 (©.PÉ. ¥À«vÀæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ AiÀÄƤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝ) ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2011 gÀ 7 ¹«¯ï C¦Ã®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¹«¯ï C¦Ã®Ä ¸ÀASÉå: 2369 (Dgï.J¸ï. ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀ«¥À椤 «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ) ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: r¦JDgï 182 J¸ï Dgï.Dgï 2011 ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 (£ÀÆvÀ£À) gÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï («zÀÄåvï/¹«¯ï) (UÁædÄåAiÉÄÃmï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ªÀÈAzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖ.

KPTCL Notification dated 08.05.2017

Annexure 1A to KPTCL Notification dated 08.05.2017

Annexure 1B to KPTCL Notification dated 08.05.2017

Annexure 2A to KPTCL Notification dated 08.05.2017

Annexure 2B to KPTCL Notification dated 08.05.2017

Annexure 3A to KPTCL Notification dated 08.05.2017

Annexure 3B to KPTCL Notification dated 08.05.2017

 

maintainedbykerc