top
logo
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
top
Archieves

ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

 • ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್,
  ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು,
  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-22033496
  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

 • ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 009
  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-22214342, ಇವರು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

 • ಶ್ರೀ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ , ಐ.ಎ.ಎಸ್
  (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು), ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001 , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-22353912

 • ಶ್ರೀ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ , (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು), ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-22280562/22032434

 • ಶ್ರೀ ಜಿ. ಕುಮಾರ ನಾಯಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು), ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-2255606/22204153

 • ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಕೆ.ಅತಿಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,(ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು), ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001,ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-22253565

 • ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ , (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು), ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿ.ಸಿ.ಕೆ.ಎಲ್. ಕಾವೇರಿಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009 , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-22294390

 • ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ. ಸಕ್ಕರಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹು.ವಿ.ಸ,ಕಂ., ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-25 , ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08362322771

 • ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ: ಅದಿತಿ ರಾಜ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 080-22213047

 • ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶ್ರೀಧರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 080-22277396

 • ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಸರಣ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 080-22229496

 • ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಿದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ), ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ನಿಗಮಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕ). 080-22212343

 • ಶ್ರೀ.ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ಗಳ ಸಂಘ, (ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಇ.ಎ) ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಕ) 080-22281049

 • ಶ್ರೀ ಟಿ.ಅರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ , ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿಯ ನೌಕರರ ಸಂಘ,ಎ.ಅರ್ .ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001,ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಮೊ) 9448073659

 • ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ , (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ನಂ.3-1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು-570 008

 • ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ. ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಸಾದ್,(ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ನಂ. 4, ಅರಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ , ಬಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571439

 • ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ರಾಜಾರಾಂ ಹೆಗ್ಡೆ,ಇಂದಿರಾನಗರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿರಸಿ - 581 402

 • ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಮುನೇಗೌಡ,ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ರೋಡ್, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562 102

 • ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ , ಮನೆ ನಂ.47, ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ,ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಎನ್.ಹೆಚ್-4, ಕೆಳಗೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ - 577 501

 • ಶ್ರೀ ಮಝೂರ್ ಅಲಂ ಖಾನ್. 7-904, ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ, ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ, ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕಲಬುರ್ಗಿ-585 102

 • ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್,ನಂ. 143, ವೆನಿಲಾ ಇಲಾಂ, ನೇತ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಉದಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 016

 • ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್, ನಂ. 46, 1ನೇ ಎ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್.ನಗರ, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ 2ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಸವಸದನ ಹತ್ತಿರ,ದೇವಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 054

 • ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಲಗಳಿ, ನಂ.304, ಕ್ರಶ್ ಕ್ಲಬ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಕ್ಲಬ್ ರೋಡ್ ಬೆಳಗಾಂ.

 • ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ , ನಂ. 3103, 14 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 040

 • ಶ್ರೀ ಎಸ್ . ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು,458,10 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಸಹಕಾರ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560092

maintainedbykerc