top
logo
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
top
Archieves

top

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005

    ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಯು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

    ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮ 4(1)ಎ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ....

    ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ದಾಖಲೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 

maintainedbykerc